لوچ دلقک

نام ماهی: لوچ دلقک

نام لاتین: Clown Loach
حداکثر اندازه در شرایط طبیعی: 26 سانتی متر
حداکثر اندازه در شرایط آکواریوم: 20 سانتی متر

تغذیه ماهی: همه چیز خوار
میزان سختی نگهداری در آکواریوم: متوسط
میزان حساسیت ماهی به بیماری: متوسط
خلق و خوی ماهی در آکواریوم: صلح جو
ایمن برای آکواریوم های گیاهی: بله
زیستگاه اصلی ماهی: اندونزی و سوماترا
میزان تحرک در آکواریوم: متوسط
سطح حرکت در آکواریوم: پایینی
مناسب برای آکواریوم دار: آماتور
اجتماعی یا فردی: اجتماعی و فردی
بهترین دما برای نگهداری: 29-25
بهترین سطح pH:  7.5-6
نام علمی: Botia Macracantha
شکارچی یا صلح جو: صلح جو
قلمرو طلب: بله
حدود طول عمر ماهی: 10 سال
راحتی تکثیر ماهی در آکواریوم: سخت
مدت زمان خو گرفتن در آکواریوم: 3 ساعت
حداقل حجم برای نگهداری: 150 لیتر