تیم سرزمین سبز به منظور تکریم و پاس داشت مشتریان محترم کارت های هدیه ای (تیکت تخفیف) از محصولات سرزمین سبز در نظر گرفته که با توجه به مبلغ خرید مشتریان به همراه سفارش برای آنها ارسال میگردد.مشتریان محترم میتوانند در خرید های بعدی خود از این کارت های هدیه استفاده نمایند.این کارت ها بدون تاریخ اعتبار بوده و در صورت گذشت زمان اعتبار آنها از بین نمیرد.